جریانهای برگشتی

جریانهای برگشتی

جریانهای برگشتی

ترجمه دکتر آزاده ولی پور عضو هیات علمی دانشگاه آزاد جویبار 82 صفحه وزیری انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران/ 1394 قیمت: 60000 ریال

60000.00