کتاب جهانی شدن در کار و کسبهای اینترنتی

کتاب جهانی شدن در کار و کسبهای اینترنتی

کتاب جهانی شدن در کار و کسبهای اینترنتی

کتاب جهانی شدن در کار و کسبهای اینترنتی تالیف دکتر آیت اله ممیز، سجاد محمدی و دکتر علی مبینی دهکردی 116 صفحه رقعی انتشارات جهاد دانشگاهی مازندران، 1395 قیمت: 80000 ریال

80000.00