مصطفی مجد

مرعشیان در تاریخ ایران(تهران، 1380)
آموزش تاریخ: رویکردها و چالش ها(تهران، 1391)

وی متولد 1333 در آمل است.

مصطفی مجد در حال حاضر استاد دانشگاه می باشد

آمل - تهران