گلعلی بابایی

گلعلی بابایی

"غربت هور"، "از الوند تا قراویز"، "حکایت مردان مرد"، "نبرد های جنوب اهواز (کارنامه تاریخی، جغرافیایی، نظامی منطقه عملیاتی جنوب و جنوب غربی اهواز)"، "حکایت مردان مهر (بر اساس زندگی نامه سرداران شهید غلامعلی پیچک و مهدی خندان) " و "نقطه رهایی "، از جمله آثار منتشر شده وی هستند.

گلعلی بابایی، متولد سال 1339 در روستای برار از توابع شهرستان چالوس است.

گلعلی بابایی، نویسنده فعال ادبیات دفاع مقدس است. بابایی کتاب «پیغام ماهی‌ها» را براساس خاطراتی از سردار شهید حسین همدانی، «همپای صاعقه» و «در هاله‌ای از غبار» را بر اساس زندگی حاج احمد متوسلیان و «ح‍ک‍ای‍ت م‍ردان م‍ه‍ر» را ب‍ر اساس زندگی‌نامه س‍رداران ش‍ه‍ی‍د غ‍لام‍ع‍ل‍ی پ‍ی‍چ‍ک و م‍ه‍دی خ‍ن‍دان نوشته است. حلقه‎وصل با او درباره تاثیر و تاثر دفاع مقدس و ادبیات از همدیگر گفت‎وگو کرده است.

چالوس