اسمعیل‌خان امیرمؤید سوادکوهی باوندی

اسمعیل‌خان امیرمؤید سوادکوهی باوندی

وی به همراه فرزندش امیر اسدالله خان هژبر السلطنه معروف به هژبر السلطان از مبارزین علیه حکومت مرکزی در شمال کشور بود!

اسمعیل‌خان امیرمؤید سوادکوهی باوندی :

به همراه فرزندش امیر اسدالله خان هژبر السلطنه معروف به هژبر السلطان از مبارزین علیه حکومت مرکزی در شمال کشور بود!

امیرموید از تحصیل کرده‌های دارالفنون تهران بود .در زمان ناصرالدین شاه اغلب در تهران مستحفظ ناصرالدین شاه و جزئ عمله خلوت و شکار بود و همیشه ریاست ایل سوادکوه و سوارهای آن محل را داشت .او در دوره سوم مجلس شورای ملی در سال 1333ق از طرف سوادکوه وکیل شد .

در محرم 1334که قشون روس از طرف قزوین به تهران رهسپار بود و اغلب ملیون از تهران به طرف قم مهاجرت کردند, او هم به همراه شیخ ابراهیم زنجانی, وکیل زنجان برای ضدیت با قشون روس به طرف مازندران حرکت کرد و مشغول اقدامات شد .
او به علت مخالفت با قرارداد 1919به کرمانشاه تبعید شد و پس از سقوط دولت وثوق‌الدوله به مازندران رفت .در زمان نخست وزیری و وزارت جنگ رضاخان سردار سپه او را تحت الحفظ به تهران آوردند .

دو تن از پسران امیرموید به نام‌های عباس‌خان سهم‌الممالک و اسدالله‌خان هژبرالسلطنه در سال 1303ش در گرگان دستگیر و در دهکده کلاک بین گرگان و بهشهر تیرباران شدند .اعدام بدون محاكمه فرزندان امیرموید سوادكوهی یكی از دلایل استیضاح اقلیت مجلس به رهبری مدرس از رضاخان سردار سپه بود. سرانجام امیرموید در 1311ش در تهران در اثر سرطان به سن 78سالگی درگذشت .

اسمعیل‌خان امیرمؤید سوادکوهی باوندی :

به همراه فرزندش امیر اسدالله خان هژبر السلطنه معروف به هژبر السلطان از مبارزین علیه حکومت مرکزی در شمال کشور بود!

امیرموید از تحصیل کرده‌های دارالفنون تهران بود .در زمان ناصرالدین شاه اغلب در تهران مستحفظ ناصرالدین شاه و جزئ عمله خلوت و شکار بود و همیشه ریاست ایل سوادکوه و سوارهای آن محل را داشت .او در دوره سوم مجلس شورای ملی در سال 1333ق از طرف سوادکوه وکیل شد .

در محرم 1334که قشون روس از طرف قزوین به تهران رهسپار بود و اغلب ملیون از تهران به طرف قم مهاجرت کردند, او هم به همراه شیخ ابراهیم زنجانی, وکیل زنجان برای ضدیت با قشون روس به طرف مازندران حرکت کرد و مشغول اقدامات شد .
او به علت مخالفت با قرارداد 1919به کرمانشاه تبعید شد و پس از سقوط دولت وثوق‌الدوله به مازندران رفت .در زمان نخست وزیری و وزارت جنگ رضاخان سردار سپه او را تحت الحفظ به تهران آوردند .

دو تن از پسران امیرموید به نام‌های عباس‌خان سهم‌الممالک و اسدالله‌خان هژبرالسلطنه در سال 1303ش در گرگان دستگیر و در دهکده کلاک بین گرگان و بهشهر تیرباران شدند .اعدام بدون محاكمه فرزندان امیرموید سوادكوهی یكی از دلایل استیضاح اقلیت مجلس به رهبری مدرس از رضاخان سردار سپه بود. سرانجام امیرموید در 1311ش در تهران در اثر سرطان به سن 78سالگی درگذشت .

باوندی