مجموعه تاریخ نمایش در جهان - جلد اول

مجموعه تاریخ نمایش در جهان - جلد اول

ترجمه نادعلی همدانی و آزاده مستعان

انتشارات نمایش

1383