خاورمیانه بزرگ

خاورمیانه بزرگ

طیار یزدان پناه لموکی

نشر اشاره

1397

این پژوهشگر تاریخ بیان کرد: در کتاب «خاورمیانه بزرگ» پیرامون جبهه های مختلف مبارزاتی این جوامع کار کردیم و در واقع کتاب، تحلیل جنبش های نوین اجتماعی در کشورهایی است که بهار عربی در آن ها اتفاق افتاده است.

وی افزود: تحلیل این بوده که هدف امپراتوری سرمایه داری، کنترل بازار و منابع نفت و گاز خاورمیانه است. به همین دلیل جنبش های ملی را به ضد ملی تبدیل کردند. نیروهای نظامی، آژانس های امنیتی و حکومت های دست نشانده هم به کمک این امپراتوری آمدند.

یزدان پناه لموکی استدلال کرد: زمانی که بهار عربی پیش می آید، داعش متولد می شود و با شکست بهارعربی هم این گروه از بین می رود. یعنی بر اساس نیاز منطقه، گروه های تروریستی ایجاد کردند.

وی درباره شیوه رفرنس در کتاب گفت: منابع و مآخذ در متن ذکر شده و همان طور که پیش تر بیان شد، کار بیشتر تحلیلی بوده و منابع هم رسانه ها بوده اند.

این پژوهشگر با اشاره به این که دو فصل این کتاب در مجله ی «چیستا» و شش فصل دیگر هم در «لوموند دیپلماتیک» منتشر شده بود، ادامه داد: یک دوره جنبش اجتماعی خاورمیانه در این کتاب بررسی شده است. هرچند من بیشتر کتاب ها و مقاله هایم پیرامون مازندران و قائم شهر و تا حدی ایران بوده است، ترجیح دادم بیرون از ایران، در مورد خاورمیانه کار کنم.