; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

آموزشگاه های آزاد سینمایی

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات
خانه فیلم وطن (تک منظوره) محمد رضا وطن دوست ساری صدور مجوز سال 1389
خانه فیلم شیدایی سید حسین شیدایی فر ساری صدور مجوز 1389
مدرسه سینمایی صحنه سیامک شایقی ساری صدور مجوز 1392
آینده سازان ایران عباس میار قائمشهر صدور مجوز 1389
جامعه امروز علیرضا کریمی قائمشهر صدور مجوز 1394
نگاه برتر مهرداد یوسف نیا بابل صدور مجوز 1386
آفتاب(تک منظوره) میرصفی اندی کلایی بابل صدور مجوز 1388
35 مصطفی مکبری بابل صدور مجوز 1388
آفرینش هنر (تک منظوره) مرضیه برزگر آمل صدور مجوز 1388
سلوک پارسا ابوالفضل محمد زاده محمود آباد صدور مجوز 1390
ابراهیم ابراهیم پورباقر چالوس صدور مجوز 1394
چهرپردازان بتول علی پور ترشیزی نوشهر صدور مجوز 1384
مهدی علی اوسط محمد جعفری تنکابن صدور مجوز 1380
درما فیلم مصعد سعدی پور تنکابن صدور مجوز 1388
جوان عبدالرضا رشیدی نور صدور مجوز 1394
سکانس 7 مرداویج زیاری ساری صدور مجوز 1394
یاد ایام علی سلحشور آمل صدور مجوز 1394
جام جم ولیعصر محمد کیایی ساری صدور مجوز 1392