; پایگاه فرهنگ و هنر مازندران

گروه های تئاتر دارای مجوز

نام مدیر/رئیس/مدیرمسؤول نام شهر آدرس توضیحات